PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

InternetPanel.be

Laatste wijzigingen : 26 april 2018

Copyright © AQ Rate

 

 

Inhoudstafel

1.            Over ons. 2

2.            Ons je toestemming verlenen. 2

3.            Vrijwillige deelname. 2

4.            Bescherming van je privacy en veiligheid van je persoonsgegevens. 2

5.            Je persoonsgegevens. 2

6.            Verwerking van je persoonsgegevens. 3

7.            Inzameling van je persoonsgegevens en gebruik van verschillende bronnen. 4

8.            Veiligheid. 4

9.            Je wettelijke rechten. 4

10.          Gegevensbewaring. 7

11.          Wijzigingen aan ons Privacybeleid. 7

12.          Contactinformatie. 7

 


 

1.         Over ons

Internetpanel.be is de online enquêtepanel van AQ Rate, een marktonderzoeksbureau dat gelegen is aan de Waterloosesteenweg 255, bus 4 – 1060 Brussel – België en ingeschreven is onder het BTW-nummer BE 0847.128.318

 

Wij voeren marktstudies en opiniepeilingen uit om informatie te vergaren omtrent uw attitudes, koopgedrag, consumptiepatronen, leefgewoontes, … en bieden dus nooit commerciële transacties aan. Ons enige doel bestaat erin u te ondervragen zonder u op welke manier dan ook een goed of dienst te verkopen.

 

Internetpanel.be stelt zich open voor particulieren die zich op een vrij en vrijwillige manier willen registreren om deel te nemen aan de enquêtes die we voeren.

 

2.         Ons je toestemming verlenen

De inschrijving in Internetpanel.be is volledig vrij en vrijwillig, maar het is absoluut noodzakelijk dat wij uw toestemming hebben met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens in acht nemen en verwerken.

 

Deze toestemming wordt vereist in het kader van de GDPR – General Data Protection Regulation – een Europese regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Als u jonger bent dan 16, kunt u u op InternetPanel.be inschrijven onder het toezicht en met de toestemming van een ouder, voogd(es) of wettelijke vertegenwoordiger.

 

AQ Rate kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien deze inschrijving en de deelname aan onze enquêtes zonder de toestemming van een volwassene gebeuren.

 

3.         Vrijwillige deelname

Wanneer wij u een uitnodiging tot deelname aan één van onze studies toesturen, kunt u, zonder verantwoording, aanvaarden of weigeren om eraan deel te nemen.

 

4.         Bescherming van je privacy en veiligheid van je persoonsgegevens

Wij verwerken alle informatie die u ons verstrekt vanuit het grootste respect voor uw privacy.

 

Als marktonderzoeksbureau onderschrijven wij de regels rond gegevensbescherming en eerbiediging van het privéleven zoals ze door de GDPR voorgeschreven worden. Alle persoonsgegevens en informatie die ons verstrekt worden, worden dan ook geregistreerd en verwerkt conform de vereisten in deze richtlijn.

 

Om het respect van de normen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, hebben wij een Data Protection Officer aangesteld, die garant staat voor de conformiteit van onze verwerkingen.

 

Alle informatie die u ons met betrekking tot je persoonsgegevens bezorgt, wordt enkel strikt anoniem gebruikt en louter voor statistische doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven, overgedragen of verkocht.

U kunt te allen tijde toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens om ze te wijzigen.

U kunt u uit InternetPanel.be uitschrijven, zonder opgave van reden, en al uw persoonlijke gegevens zullen dan automatisch uit ons database gewist worden.

 

5.         Je persoonsgegevens

Om de antwoorden te verwerken die u op onze verschillende enquêtes geeft, dienen wij te weten wie u bent. Daartoe vragen wij u een reeks inlichtingen aan te vullen die betrekking hebben op uw profiel. Hoewel elke inschrijving persoonlijk is, vragen wij u toch om een gezinsbeschrijving, om zo uw familiale omgeving te bepalen (of u alleen woont, of u kinderen hebt, …).

 

Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten om u, rechtstreeks of onrechtstreeks, als individu te identificeren, zoals uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze informatie wordt ons door u vrijwillig verstrekt. U bent dus op geen enkele wijze verplicht om ons deze informatie te verschaffen.

 

Als wij toegang hebben tot deze persoonsgegevens en ze gebruiken, is dat enkel en alleen in de volgende gevallen:

 

·           voor de inschrijving, uitnodiging en deelname aan onze enquêtes;

·           voor onderzoeks- en statistische doeleinden;

·           voor de hergroepering van variabelen met het oog op het opstellen van anonieme profielen van individuen;

·           om u te contacteren indien bij de winnaars van een wedstrijd hoort;

·           om de juistheid van de informatie die u ons verstrekt te controleren;

·           om, desgevallend, de nodige maatregelen kunnen treffen als u uw verplichting(en) tegenover ons niet nakomt, zoals de verplichting tot geheimhouding m.b.t. de vertrouwelijke informatie die wij u voorleggen.

Elk ingeschreven lid van InternetPanel.be bezit een uniek identifactienummer in onze database, die ons in staat stelt hem of haar anoniem te identificeren.

 

6.         Verwerking van je persoonsgegevens

Al uw persoonsgegevens, m.a.w. het geheel van de karakteristieken die u persoonlijk kunnen helpen identificeren, worden strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt ze te allen tijde wijzigen, raadplegen of schrappen en bent de enige die bevoegd is om dat te doen.

 

Wij verstrekken nooit informatie aan derden waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden, noch waardoor de link gelegd zou kunnen worden met de antwoorden die u ons verschaft hebt. Al deze informatie is anoniem en zonder uw toestemming, voor specifieke case studies, zullen wij niet van deze regel afwijken.

 

De antwoorden die u verstrekt, worden ingezameld, verwerkt met die van de andere deelnemers en enkel voor statistische doeleinden gebruikt. Als we ertoe genoopt worden anders te werk te gaan, wordt u daarvan bij uw uitnodiging tot deelname aan de enquête verwittigd en vragen we u om uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Uw persoonsgegevens worden door encryptie beschermd teneinde een maximale vertrouwelijkheid te garanderen. Wij hebben veiligheidsregels opgesteld die ons in staat stellen om het verlies, de diefstal of een oneigenlijk gebruik van de informatie die ons verstrekt wordt te voorkomen, conform de GDPR.

 

Een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de gegevens die u ons verstrekt, waarbij die toegang bestemd is voor de verwerking en analyse van de gegevens, alsook de kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden op de verschillende antwoorden die u ons geeft.

 

Indien u wenst deel te nemen aan de wedstrijd waarmee u tal van prijzen en geschenken kunt winnen, hebben wij uw adres nodig om u uw geschenk te bezorgen indien u bij de winnaars bent. Uw postadres maakt deel uit van uw persoonsgegevens en wordt dus net als uw andere gegevens beschermd en verwerkt en enkel voor dat doel gebruikt.

 

Tenslotte dient u, om lid te worden van ons panel, kennis te nemen van de voorwaarden van onderhavig privacybeleid en ze te aanvaarden.

 

7.         Inzameling van je persoonsgegevens en gebruik van verschillende bronnen

Buiten InternetPanel.be, kunnen wij ook persoonsgegevens inzamelen vanuit andere bronnen, zoals internetsites van derden, sociale mediaplatformen of mobiele applicaties, databases die ons door derden verschaft worden. In dat geval zorgen wij ervoor dat wij van de deelnemer een voorafgaandelijke toestemming verkrijgen m.b.t. de inzameling van gegevens en brengen wij hem of haar op de hoogte van de bronnen die ons die informatie overdragen, de bedoeling van de enquête en het gebruik dat van de persoonsgegevens gemaakt zal worden.

 

In het kader van onze studies kunt u doorgestuurd worden naar de websites van derden, sites die niet door AQ Rate beheerd en bestuurd worden. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites, noch voor hun privacybeleid of voor de veiligheidsregels die ze hanteren.

 

Van zodra u u op onze portal InternetPanel.be aanmeldt of aan onze enquêtes deelneemt, zamelen wij ook beschikbare data in zoals het type toestel dat je gebruikt om u aan te melden, het besturingssysteem en de webbrowser die gebruikt worden of het IP-adres van het toestel.

 

Wanneer wij u een mail toesturen om u uit te nodigen om aan een enquête deel te nemen, kan het gebeuren dat wij tegelijk een cookie op de harde schijf van uw computer, tablet of smarthphone opslaan.

 

Zo’n cookie heeft als enige bedoeling om ervoor te zorgen dat wie niet wenst deel te nemen, of wie reeds deelgenomen heeft, tijdens de levensduur van de cookie geen uitnodiging meer krijgt.

 

De cookie wordt automatisch op uw harde schijf geïnstalleerd, maar u hebt het recht om u ertegen te verzetten. Om verwittigd te worden van de installatie van een cookie, dient u de hulprubriek van uw internetbrowser te raadplegen.

In een cookie wordt geen enkel persoonsgegeven opgeslagen dat mensen zou kunnen helpen identificeren en de cookies worden niet gebruikt voor tracking-doeleinden.

 

8.         Veiligheid

AQ Rate hecht heel veel belang aan de bescherming van de gegevens waar het over beschikt. De veiligheidsregels die toegepast worden om ze te beschermen, houden verschillende beschikkingen in die ons in staat stellen om ons te wapenen tegen hun diefstal, vernietiging, aantasting of vervalsing, of tegen elke onwettige indringing waar zij het doel van zouden kunnen zijn.

 

Alle procedures die wij inzake veiligheid toepassen, beantwoorden strikt aan de Belgische normen, enerzijds, en aan de recent uitgebrachte normen in het kader van de GDPR, anderzijds.

 

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt enkel verstrekt aan die medewerkers of dienstverleners wiens activiteiten of functiebeoefening zulks vereisen.

                      

Ingeval een schending van gegevensbescherming persoonsgegevens zou inhouden, zullen wij ons naar alle geldende wetten inzake kennisgeving van schendingen van persoonsgegevens voegen.

 

9.         Je wettelijke rechten

Als betrokkene verleent de wetgeving u specifieke rechten m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die onder sectie 6 van ons Privacybeleid bepaald zijn. Wij verbinden er ons toe uw individuele rechten te respecteren en uw vragen en bezorgdheden dienovereenkomstig te behandelen.

 

Uw wettelijke rechten, gewaarborgd door de GDPR wetgeving inzake gegevensbescherming met invoegetreding op 25 mei 2018 zijn de volgende:

 

·         Recht om toestemming in te trekken: wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens aan het verkrijgen van uw toestemming onderworpen is, hebt u het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken volgens de procedures vermeld in het betreffende toestemmingsformulier. Wij zorgen ervoor dat die toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als ze gegeven werd, bijvoorbeeld elektronisch. Als deelnemer aan een marktonderzoeksproject wijzen wij u erop dat u, door uw toestemming in te trekken, meteen het einde van uw deelname aan het betreffende project kenbaar maakt en, bijgevolg, geen aanspraak meer zal kunnen maken op eventuele beloningen en voordelen aangeboden door InternetPanel.be.

 

·         Recht op correctie: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. Wij streven ernaar alle persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die wij continu verwerken zo nauwkeurig, compleet, actueel en relevant mogelijk te houden, op basis van de meest recente informatie die ons ter beschikking gesteld wordt. U kunt uw persoonsgegevens op de website van het panel (InternetPanel.be) zelf raadplegen of corrigeren door u aan te melden met uw login en passwoord die u bij uw inschrijving gekozen hebt. Als lid van InternetPanel.be is het dus aan u om uw persoonsgegevens regelmatig na te kijken en, indien nodig, aan te vullen.

 

·         Recht op beperking: u kunt bij onze diensten een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens bekomen indien:

-            u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, en dit tijdens de periode waarin wij tot de controle van hun juistheid overgaan;

-            de verwerking onrechtmatig is en u vraagt dat uw gegevens op beperkte wijze verwerkt worden, eerder dan dat ze zonder meer gewist worden ;

-            we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u vraagt dat ze u terugbezorgd worden voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

-            u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe.

 

·         Recht van toegang: u hebt het recht om ons om inlichtingen te vragen omtrent persoonsgegevens die wij van u hebben, inclusief informatie over de types van persoonsgegevens die wij bezitten of beheren, om te weten waarvoor ze gebruikt worden, waar we ze verzameld hebben indien dat niet rechtstreeks bij u is, en, desgevallend, aan wie ze onthuld zijn geweest. U mag ons ook inlichtingen vragen omtrent de periode gedurende dewelke wij verwachten uw persoonsgegevens te bewaren, en, desgevallend, de automatische verwerking, inclusief de profilering op basis van uw persoonsgegevens.  U hebt het recht ons een gratis kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen voor elke bijkomende kopie die u zou wensen.

 

·         Recht op overdraagbaarheid: als u het ons vraagt, bezorgen wij u een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt het recht om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze over te dragen of, indien wij daartoe de technische middelen hebben, om ons te verzoeken deze rechtstreeks aan zulke andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken, op voorwaarde dat u met de verwerking ingestemd hebt of dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij in bent en dat de verwerking gebeurt via automatische procédés.

 

·         Recht om gegevens te laten wissen: u hebt het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen wanneer:

-            de gegevens niet langer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt waren;

-            u bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er voor de verwerking geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn;

-            de verwerking onderworpen is aan uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er voor de verwerking geen andere rechtsgrond is;

-            de ingezamelde persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;

-            de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke

verplichting die op ons rust;

-            de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van en enquête bestemd voor een kind.

 

tenzij en voor zover de verwerking nodig is

-            voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

-            om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor wij gegevens moeten verwerken;

-            om in het bijzonder te voldoen aan reglementaire vereisten inzake het bewaren van gegevens;

-            voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

·         Recht om bezwaar te maken: u mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden, vooropgesteld dat de verwerking niet op uw toestemming berust, maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer kunnen verwerken, , tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden m.b.t. de verwerking of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering overstijgen. Als u van uw recht op bezwaar gebruik maakt, gelieve dan te verduidelijken of u wenst dat wij uw persoonsgegevens wissen dan wel dat de verwerking ervan wordt beperkt.

 

·         Recht om een klacht in te dienen bij een controle-instantie: ingeval van een vermeende inbreuk op de geldende privacywetgeving kunt u klacht indienen bij de instantie die met de gegevensbescherming belast is in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsgevonden heeft.

 

Let wel:

 

·         Termijn: wij doen er alles aan om uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst te verwerken. Dit tijdsbestek kan echter verlengd worden om redenen die verband houden met het aantal ontvangen verzoeken of de complexiteit van je verzoek.

 

·         Beperking van toegang: in bepaalde situaties kan het gebeuren dat wij u geen toegang kunnen verschaffen tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften of andere legitieme redenen. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, zullen wij u over de reden voor deze weigering informeren.

 

·         Geen identificatie: In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat wij niet bij machte zijn om uw persoonsgegevens te raadplegen vanwege de identificatiemiddelen die u ons in uw verzoek bezorgd hebt. Ziehier twee voorbeelden van persoonsgegevens die wij niet kunnen raadplegen wanneer je ons je naam en je e-mailadres doorgeeft:

-            gegevens verzameld via cookies in uw browser, tenzij u voorafgaandelijk ingestemd hebt met het gebruik van cookies om deel uit te maken van een panel in het kader van een marktstudie die online door AQ Rate gevoerd wordt en u op het moment van uw verzoek nog steeds actief lid bent van dat panel;

-            gegevens verzameld op openbare social-mediasites vooropgesteld dat u uw commentaar gepost hebt onder een ons onbekende schuilnaam.

 

In gevallen waar wij u niet kunnen identificeren als betrokkene zullen wij niet bij machte zijn om aan uw verzoek te voldoen en uw wettelijke rechten zoals omschreven in deze sectie te doen gelden, tenzij u ons extra informatie verstrekt die ons toelaat om u wel te identificeren.

 

·         Uitoefenen van uw wettelijke rechten: om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neemt u schriftelijk contact op met onze privacyhelpdesk, b.v. per e-mail of brief. U kunt je ook rechtstreeks richten tot onze Verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Voor onze contactinformatie, raadpleeg het einde van dit Privacybeleidsformulier.

 

10.     Gegevensbewaring

Wij bewaren uw gegevens zolang u niet uit InternetPanel.be stapt, en dit met inachtneming van onze wettelijke verplichtingen. Wanneer u u uit het panel uitschrijft, worden al uw gegevens op strikte en definitieve wijze gewist.

 

11.     Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om, te allen tijde en naar eigen goeddunken, onze praktijken inzake gegevensbescherming te wijzigen, alsook veranderingen aan te brengen in ons Privacybeleid .

Om deze reden moedigen wij u aan om het onderhavige Privacybeleid regelmatig te

raadplegen. Dit Privacybeleid is up-to-date op datum van de 'laatste herziening' bovenaan deze pagina. Wij behandelen uw persoonsgegevens conform het geldende privacybeleid waaronder ze verzameld werden, tenzij u ermee instemt dat ze anders verwerkt worden.

 

12.     Contactinformatie

Vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en alle verzoeken m.b.t. de uitoefening van uw wettelijke rechten kunt u richten aan:

E-mail:                                     dpo@InternetPanel.be.

Tel.:                                          +32 (0)2/644.56.26.

Briefwisseling :                    AQ Rate BVBA

                                                  Ter attentie van de Data Protection Officer

                                                  Waterloosesteenweg 255, bus 4

                                                  1060 Brussel

                                                  België

 

Alle verzoeken worden aan onze Verantwoordelijke voor gegevensbescherming overgemaakt. Onze Verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Didier van Kesteren.

 

Voor vragen over het panel en je deelname kunt u steeds terecht bij onze helpdesk via de contactpagina op www.InternetPanel.be